Brofästet Liljeholmen

På uppdrag av Jernhusen har Ripellino Arkitekter tagit fram ett förslag på hur Liljeholmen kan bindas ihop med Södermalm med hjälp av en ny stadsbyggnadsstruktur.

 • ÅR
  2019
 • KATEGORI
  Stadsbyggnad
 • UPPDRAGSGIVARE
  Jernhusen AB
 • PLATS
  Liljeholmen
 • STATUS
  Pågående
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

Den nya bebyggelsen binder samman Liljeholmen och Södermalm genom att forma attraktiva gång- och cykelstråk, tydliga offentliga rum och upp mot 3 000 nya bostäder. När innerstaden ska växa blir brokopplingarnas kvalité och miljö avgörande. Vid Liljeholmen passerar idag ett stort regionalt stråk utan att det integreras med Liljeholmens lokala sammanhang. Liljeholmsbron känns lång och oskyddad och fortsätter visuellt i Södertäljevägen utan att riktigt landa i Liljeholmen. Den nya bebyggelsen syftar till att korta av brosträckan och få bättre kopplingar mellan bro och kaj. Den lokala gatustrukturen skärs idag av vid Södertäljevägen. Med en helt ny gata utmed det befintliga godsmagasinet kan kajen avlastas från biltrafik. Kajen kan bli ett rekreativt stråk samtidigt som den nya gatumiljön erbjuder en spännande miljö där platsens historia lyfts fram. Dramatiska höjdskillnader och stora vattenrum möter en stor skala också i den byggda miljön med Liljeholmsbron och dess intilliggande bebyggelse. Liljeholmen kan bli en stadsmiljö med en för Stockholm unik stadsbild där storskalig bebyggelse kompletteras med omsorgsfullt gestaltade gatu- och parkrum till en samtida tät och urban stad.

Utvalda bilder