Västra City – Stadsplan

Stockholms stadskärna utvidgas genom en överdäckning av spårområdet vid centralstationen. Utvecklingen ger möjligheter för området att utvecklas till en tätare, tryggare och mer miljövänlig plats som också gör det lättare att nå vattenfronten.

 • ÅR
  2010
 • KATEGORI
  Stadsbyggnad
 • UPPDRAGSGIVARE
  Jernhusen AB, Stockholms Stad
 • PLATS
  Stockholm
 • STATUS
  Avslutat

Stockholms stad har, i linje med detta förslag, påbörjat ett planarbete för omvandlingen av området. Våra utredningar har belyst hur områdets potential kan tillvaratas för ny blandad bebyggelse på både kort och längre sikt. Avsikten har varit att hitta principlösningar som möjliggör en etappvis utbyggnad och att klargöra när strategiska beslut måste tas. Genom att tidigt studera de stora sammanhangen säkerställs att tidiga etapper ingår i en långsiktig och hållbar vision för områdets framtida utveckling.

Utvalda bilder