Danderyds sjukhus

Fastighetsutvecklingsplan /2002 – 2004
Danderyd / för Locum

Danderyds sjukhus invigdes 1922. Flertalet byggnader uppfördes på 1950- och 60-talen. Vid sjukhuset bedrivs akut vård samt planerad somatisk, geriatrisk och psykiatrisk vård. Sjukhuset har ett strategiskt läge i regionen och bedöms kunna utökas.

Fastighetsutvecklingsplanen har tagits fram tillsammans med fastighetsägaren och hyresgäster. Planen visar alternativa handlingsvägar och har beredskap för olika scenarier i ett 10-15 årigt perspektiv. Huvuddragen är ett nytt centralt behandlingsblock, förtätning på höjden, förbättrade inomhusförbindelser, förstärkt kontakt mellan byggnad och park samt ny placering av parkeringar och inlastning.

Relaterade projekt