Wäckare Äng

Inredning / färdigställt 2015 /  
för SMÅA

Småa Hus önskade ett arkitektoniskt spännande och varierat bostadsområde med flexibla lösningar och en tydlig miljöprofil De 63 par-och radhusen är grupperade kring två intima gaturum åtskilda av ett ängslandskap. Genom området slingrar en böljande gräsvall som ger området identitet och stadga. Takåsarna lutar två grader vilket också skapar en böljande form. Det ger en varierad gatubild och låter byggnaderna smälta väl in i landskapet. Lutningen skapar även spännande rum interiört. Energiresursfrågan betonas både i produktion och driftsfas. Resurssnål uppvärmning, passiv solinstrålning, lokalt omhändertagande av dagvatten och sunda byggnadsmaterial ger ett miljöanpassat boende. Vi har arbetat med programhandlingar, underlag för kommunens detaljplan och bygglov för hus och landskap. Detta har inneburit samordning av trafik- och landskapsplanering, situationsplan för hela området, hustyper, energiplan och ett samlande arkitektoniskt koncept.

Ansvarig arkitekt: Peter Sahlin, Handläggande arkitekt: Therese Svalling, Mari Owrenn, Leif Johannsen, Beata Denton , Medverkande arkitekter: Carl Kylberg, Martina Eliasson, Christian Hörgren

Relaterade projekt