Helan & Halvan

Ripellino Arkitekter har tagit fram ett förslag som består av två lamellbyggnader som kompletterar den befintliga stadsstrukturen av lameller och punkthus. De ramar in Kyrkoparken och utgör ett filter mellan Tulegatan och Rosengatan.

 • ÅR
  2016
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  Veidekke
 • PLATS
  Sundbyberg
 • STATUS
  Tävling
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

Om projektet

Helan, den högsta volymen, tydliggör korsningen Rosengatan/Tulegatan och utgör fonden till Vackra vägen och spelar i skala med Tuletornen. Halvan, den lägre volymen, ansluter i skala till de befintliga punkthusen längs Tulegatans södra sida. Byggnadsvolymerna gestaltas som massiva huskroppar omgärdade av en skir balkongstruktur och ett yttre halvtransparent hölje som knyter an till kyrkoparkens träd samt kyrkans gröna kopparkulör. Vertikala fasadelement anspelar på kyrkans kontreforer, binder samman flera våningar och tar ner byggnadernas skala. Balkongerna ger ett bullerskydd samtidigt som de boende ges en möjlighet till en egen odlingsplats.

Utvalda bilder