22 mars, 2021

Det går att bygga klimatsmartare i betong

För att möta ökande krav på hållbart byggande krävs att vi utvecklar även byggande i betong. 

Det finns teknik med vilken vi kan bygga hus i betong med betydligt lägre koldioxidutsläpp. Det visar den studie som genomförts av bland andra Ripellino Arkitekter (idag en del av Reflex Arkitekter), Sveafastigheter, WSP och Resona/Svenska Cement. Utsläppen från stommen och grunden kunde i projektet minskas med 52 procent jämfört med konventionell betongteknik, inom samma kostnadsramar.

Vi vet att betong kan orsaka stora utsläpp av växthusgaser vid husbyggen. Vi vet också att bygg- och anläggningssektorn i Sverige har som mål att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030. Med tanke på att bostadsbyggandet väntas öka måste vi hitta sätt att minska klimatpåverkan från betong.

– Även om det finns projekt för att skapa nya sorters betong med lägre utsläpp, måste vi som skapar hus optimera de möjligheter vi har idag, säger Alessandro Ripellino, vid Reflex Arkitekter, som står bakom studien. Att vi kan visa att det går att halvera klimatpåverkan är ett stort steg framåt. Särskilt som det sker med de material och metoder som finns tillgängliga, inom samma kostnadsramar och med likvärdigt slutresultat.

I studien undersöks om bostadskvarteret Neptun i Västerås skulle kunna ha byggts med hälften så stort klimatavtryck med befintliga material. Specifikt granskas stommen och grunden, eftersom detta står för en stor del av klimatavtrycket. Kvarteret Neptun är Sveriges första flerbostadshus med plusenergistandard som även uppnår kraven för Miljöbyggnad Guld. Av de 52 procent som klimatutsläppen har kunnat minskas med har 41 procent kommit från klimatsmartare material och 11 procent från en optimering av konstruktionen.

– Diskussioner kring att bygga klimatsmart är ofta lite förenklad, säger Alessandro Ripellino. Det kan hända att man förordar trä som enda tänkbara byggmaterial av klimatskäl. Trä har många bra användningsområden men mycket kommer av olika skäl att byggas i betong även i framtiden, så det är viktigt att få även betong att bli bättre ur ett klimatperspektiv.

Se Alessandro berätta om studien i Studio Betong.