Hållbarhet

Vi verkar för en långsiktigt hållbar utveckling av livsmiljön. Ett brukande av förnyelsebara och återvunna resurser. Ett slutet kretslopp.

I våra uppdrag strävar vi efter att använda återvunna byggmaterial, underlätta ett kretsloppsanpassat brukande samt möjliggöra selektiv rivning. Att använda material och metoder som är hälsosamma, miljövänliga och resurssnåla. Att upplysa kunden om denna policy, samt tydliggöra miljökonsekvenser i våra uppdrag. Att uppfylla eller överträffa samhällets miljökrav.

Vi förbättrar vår kompetens genom att ständigt utveckla våra verksamhetsrutiner och höja ambitionsnivån i miljöarbetet. Att bevaka forsknings- och utvecklingsarbetet inom miljöområdet. Att ta tillvara och utveckla erfarenheter från tidigare projekt. Att utbilda och inspirera samtliga medarbetare att aktivt arbeta med miljöfrågor.